21  τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἰησοῦν, αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν φάρες καὶ τὸν ζάρα ἐκ τῆς θαμάρ, φάρες δὲ ἐγέννησεν τὸν ἑσρώμ, ἑσρὼμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀράμ. The Magi Visit the Messiah. 6:13 Or "from evil" ; some late manuscripts "one," / "for yours is the kingdom and the power and the glory forever. 52 The Gospels, though, consistently use the Greek name of Simon. Only portions are written in Aramaic. There are options set in 'Advanced Options' Clear Advanced Options. This publication contains Matthew, Mark, Luke & John of the Geneva Bible … Bell says that in The Parable of the Sheep and the Goats (Matthew 25:31-46), the “everlasting punishment” in vs. 46 doesn’t mean that at all, but his critics say it does. KJV with Strong's Buy the Kobo ebook Book English Greek German Bible - The Gospels IV - Matthew, Mark, Luke & John: King James 1611 - Νεοελλη... by at Indigo.ca, Canada's largest bookstore. : John 3:16 Strong's Number: ... Greek; Library; Word Study; Search; NET Notes; Constable's Notes Constable's Notes; Maclaren; Matthew Henry; My Notes; Note for . An annotated translation to bring out the full meaning and intensity of the original texts. πᾶσαι οὗν αἱ γενεαὶ ἀπὸ ἀβραὰμ ἕως δαυὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ δαυὶδ ἕως τῆς μετοικεσίας βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας βαβυλῶνος ἕως τοῦ χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. The Genealogy of Jesus Christ. And it holds a total of 23,138 references linking up all the books, chapters and verses. Satellite Maps. 8  ἀσὰφ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωσαφάτ, ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωράμ, ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ὀζίαν. 19  ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν δειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν. They meant “small stone” and “large rock” in some ancient Greek poetry, centuries before the time of Christ, but that distinction had disappeared from the language by the time Matthew’s Gospel was rendered in Greek. Easily lookup 340,000 hyperlinked cross references in the Treasury of Scripture Knowledge. δαυὶδ δὲ ἐγέννησεν τὸν σολομῶνα ἐκ τῆς τοῦ οὐρίου. The Blue Letter Bible ministry and the BLB Institute hold to the historical, conservative Christian faith, which includes a firm belief in the inerrancy of Scripture. 24  ἐγερθεὶς δὲ ὁ ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῶ ὁ ἄγγελος κυρίου καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ·. 4 1 “For indeed the day 2 is coming, burning like a furnace, and all the arrogant evildoers will be chaff. 6  ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν δαυὶδ τὸν βασιλέα. ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν ἰσαάκ, ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰακώβ, ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ. 21 She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, # 1:21 Jesus is the Greek form of Joshua, which means the Lord saves. It includes a read and navigat… Ancient Greek (biblical / classical) material including: Online texts (accented Greek New Testament), Shopping for printed materials, and Resources for learning and studying Ancient Greek. Noah Webster Bible ‎This publication contains Matthew, Mark, Luke & John of the Bible in Basic English (1949) and Elberfelder (1905) and Νεοελληνική Αγία Γραφή (1904) in a parallel translation. 18  Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. The SBL Greek New Testament (SBLGNT), which is freely available in electronic form, will be useful to students, teachers, translators, and scholars in a wide variety of settings and contexts. 23  Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us. Study online Hebrew and Greek interlinear translations and Bibles with Strong's Greek and Hebrew Lexicon numbers attached.. A literal translation to take the reader to the core of the Greek and Hebrew meanings. There was also a persistent tradition that it was written originally not in Greek but in Hebrew or Aramaic. Matthew's Gospel was called the Gospel according to the Hebrews or sometimes the Gospel of the Apostles and it was once believed that it was the original to the Greek Matthew found in the Bible. Search a pre-defined list. Again, he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my … As Greek scholars—even non-Catholic ones—admit, the words petros and petra were synonyms in first century Greek. 16  ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη ἰησοῦς ὁ λεγόμενος χριστός. *FREE* shipping on qualifying offers. 2 After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi [] from the east came to Jerusalem 2 and asked, “Where is the one who has been born king of the Jews? Douay Rheims 10:4 Simon the Cananean, and Judas Iscariot, who also betrayed him. KJV NKJV NLT NIV ESV CSB NASB. Select a Bible book and chapter to read. Search the Bible. 3. MATTHEW: A Rabbinic Jewish Source Commentary And Language Study Bible: KJV-Greek-Hebrew With Transliteration (Volume 1) ‎This publication contains Matthew, Mark, Luke & John of the Bible in Basic English (1949) and Louis Segond (1910) and Νεοελληνική Αγία Γραφή (1904) in a parallel translation. Study online Hebrew and Greek interlinear translations and Bibles with Strong's Greek and Hebrew Lexicon numbers attached.. Fragments of these gospels survive in quotations by Jerome, Epiphanius and others. RVR60 VUL WLC LXX mGNT TR [?] ἐγερθεὶς δὲ ὁ ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῶ ὁ ἄγγελος κυρίου καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ·. Above each Greek word there is a transliteration which helps people to pronounce the word, and linked to each transliterated word there is a page which gives a list of other places where the same word is used in the bible, together with translations from NAS, KJV, and the Interlinear Bible. 4  ἀρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀμιναδάβ, ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τὸν ναασσών, ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν σαλμών. 54 … What does the Greek really say in Matthew 25:46? 1. 51 It should be noted that the use of the name “Simeon” in 2 Peter 1:1 has been met with some controversy. But this tradition also says that Matthew's gospel was originally written in Hebrew or Aramaic. Papias (ca 65 - 150 AD) writes: "Matthew has written these words (Greek logia) in the Hebrew language, but everybody translated them as best they could." 16 and Jacob the father of Joseph, the husband of Mary, and Mary was the mother of Jesus who is called the Messiah. Articles; Journals; Names; Maps; Names in Acts 1. Amen." 4 When he had called together all the people’ Matthew 5:9 Greek Study Bible (Apostolic / Interlinear) μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται. δαυὶδ δὲ ἐγέννησεν τὸν σολομῶνα ἐκ τῆς τοῦ οὐρίου. What does the Greek say? 7  σολομὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν ῥοβοάμ, ῥοβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀβιά, ἀβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀσάφ. Read and Search the Bible in Greek, Hebrew, English, Latin, and other parallel versions. Amen." “It 3 will not leave even a root or branch. 3 And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. Read and Search the Bible in Greek, Hebrew, English, Latin, and other parallel versions. σαλμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν βόες ἐκ τῆς ῥαχάβ, βόες δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωβὴδ ἐκ τῆς ῥούθ, ἰωβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰεσσαί. Matthew 1; Greek Audio Bible, New Testame; Audio Bible in Greek;New Testament; BibGreekaudio/GK40 Matthew 01.mp3; BibGreekaudio/GK40 Matthew 01.mp3; Matthew 2 An interlinear Bible to directly follow the Greek and Hebrew texts. 21  And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins. It is important to remember that the gospels of Matthew, Mark, and Luke were not completely written in Aramaic but in Greek. Matthew Henry Bible Commentary (complete) Matthew Henry’s Bible Commentary (concise) Wesley’s Explanatory Notes; Matthew 6 audio bible; Footnotes 6:13 The Greek for "temptation" can also mean "testing" . Cite Share Print. 13  ζοροβαβὲλ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀβιούδ, ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἐλιακίμ, ἐλιακὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀζώρ. This publication contains Matthew, Mark, Luke & John of the Geneva Bible … Critical commentators generally regard these texts as hav… 12  μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν βαβυλῶνος ἰεχονίας ἐγέννησεν τὸν σαλαθιήλ, σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησεν τὸν ζοροβαβέλ. Darby's English Translation 1:1 Book of the generation of Jesus Christ, Son of David, Son of Abraham. In the 3rd-century Jewish–Christian gospels attributed to Matthew were used by Jewish–Christian groups such as the Nazarenes and Ebionites. Jun 24, 2019 - The Our Father is the Lord's Prayer and is a summation of the whole Gospel. Read online Bible study, search parallel bibles, cross reference verses, compare translations & post comments in bible commentaries at qBible.com. MATTHEW o ho G3588 t_ Nom Sg m THE telwnhs telOnEs G5057 n_ Nom Sg m tribute-collector Philip, and Bartholomew; Thomas, and Matthew the publican; James [the son] of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddaeus; 3 iakwbos iakObos G2385 n_ Nom Sg m JACOBUS James o ho G3588 t_ Nom Sg m THE tou tou G3588 t_ Gen Sg m OF-THE alfaiou halphaiou G256 n_ Gen Sg m ALPHEUS … We are reading Love Wins by Rob Bell. Douay Rheims 1:1 The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham: Noah Webster Bible MATTHEW 9 Parallel KJV and Greek Bible (New Testament) < Previous: Next > KING JAMES VERSION (KJV) 1 And he entered into a ship, and passed over, and came into his own city. 53 Since there is a similarity of sound between the Greek and Hebrew names, the former probably replaced the latter. 2 And when he had fasted forty days and forty nights, he was afterward an hungred. Easily lookup 340,000 hyperlinked cross references in the Treasury of Scripture Knowledge. Read "English Greek Telugu Bible - The Gospels III - Matthew, Mark, Luke & John Geneva 1560 - Νεοελληνική Αγία Γραφή 1904 - తెలుగు బైబిల్ 1880" by TruthBeTold Ministry available from Rakuten Kobo. The Nestle 1904 was chosen, as we believe it is the most accurate critical text currently in the public domain. ἑζεκίας δὲ ἐγέννησεν τὸν μανασσῆ, μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀμώς, ἀμὼς δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωσίαν. Bible: Matthew 1 . MATTHEW 1 Parallel KJV and Greek Bible (New Testament) Next > KING JAMES VERSION (KJV) 1 The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. 2 And, behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed: and Jesus seeing their faith said unto the sick of the palsy; Son, be of good cheer; thy sins be forgiven thee. We are reading Love Wins by Rob Bell. ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἐλεάζαρ, ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν τὸν ματθάν, ματθὰν δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰακώβ. 19  Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a publick example, was minded to put her away privily. 2. 17  πᾶσαι οὗν αἱ γενεαὶ ἀπὸ ἀβραὰμ ἕως δαυὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ δαυὶδ ἕως τῆς μετοικεσίας βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας βαβυλῶνος ἕως τοῦ χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. 17 Thus there were fourteen generations in all from Abraham to David, fourteen from David to the exile to Babylon, and fourteen from the exile to the Messiah. Messiah (Hebrew) and Christ (Greek) both mean Anointed One; also in verse 18. However, this has been challenged by modern biblical scholars … 14  ἀζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν σαδώκ, σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀχίμ, ἀχὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἐλιούδ. We saw his star when it rose and have come to worship him.�3 When King Herod heard this he was disturbed, and all Jerusalem with him. The coming day will burn them up,” says the Lord who rules over all. τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἰησοῦν, αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ μαρίας τῶ ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου. And seeing … 15  ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἐλεάζαρ, ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν τὸν ματθάν, ματθὰν δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰακώβ. The Genealogy of Jesus Christ. A modern English translation, effective for public reading, memorization, and evangelism. Above each Greek word there is a transliteration which helps people to pronounce the word, and linked to each transliterated word there is a page which gives a list of other places where the same word is used in the bible, together with translations from NAS, KJV, and the Interlinear Bible. ἰωσίας δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας βαβυλῶνος. Joseph Accepts Jesus as His Son Jesus Curses the Fig Tree. In Matthew 19:24, kamelon appears in the vast majority of ancient manuscripts, but the Greek word for “thick rope” is not kamilon. Darby's English Translation 10:4 Simon the Cananaean, and Judas the Iscariote, who also delivered him up. OR Select a range of biblical … As in most books of the Bible, the name of the author is not mentioned in Matthew's gospel. 6:13 Or "from evil" ; some late manuscripts "one," / "for yours is the kingdom and the power and the glory forever. μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ μαρίας τῶ ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου. 2  ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν ἰσαάκ, ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰακώβ, ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ. Matthew 1 - The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Douay Rheims 1:1 The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham: Noah Webster Bible Noah Webster Bible The Society of Biblical Literature, in keeping with its mission to foster biblical scholarship, is pleased to sponsor, in association with Logos Bible Software, a new, critically edited edition of the Greek New Testament. σολομὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν ῥοβοάμ, ῥοβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀβιά, ἀβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀσάφ. They also seem to have been Jews. σοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαβίδ, υἱοῦ Ἀβραάμ, ספר תולדת ישוע המשיח בן דוד בן אברהם׃, ܟܬܒܐ ܕܝܠܝܕܘܬܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܒܪܗ ܕܐܒܪܗܡ ܀, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:1 Greek NT: Nestle 1904, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:1 Greek NT: Westcott and Hort 1881, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:1 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants], ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:1 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:1 Greek NT: Greek Orthodox Church, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:1 Greek NT: Tischendorf 8th Edition, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:1 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:1 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550. NET RSV ASV YLT DBY WEB HNV. 1:1 This is the record of the genealogy 1 of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. To search this interlinear and more amazing features, download the ISA Bible software (Windows only) for free. In the morning, when he returned to the city, he was hungry. The view of the more recent scholars is that the gospel was neither written by Matthew nor in Hebrew or Aramaic. 17  So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David until the carrying away into Babylon are fourteen generations; and from the carrying away into Babylon unto Christ are fourteen generations. Free shipping and pickup in store on eligible orders. Bible in Basic English 10:4 Simon the Zealot, and Judas Iscariot, who was false to him. Read Matthew 12:37 - 'Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) [Parsed]' translation - εκ G1537 P EP γαρ G1063 CONJ των G3588 T-GPM λογων G3056 N-GPM σου G4675 P-2GS δικαιωθηση G1344 G5701 V-FPI-2S και G2532 CONJ εκ G1537 P EP των G3588 T-GPM λογων G3056 N-GPM σου G4675 P-2GS καταδικασθηση G2613 G5701 V-FPI-2S and Explanation of Matthew 12 5  σαλμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν βόες ἐκ τῆς ῥαχάβ, βόες δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωβὴδ ἐκ τῆς ῥούθ, ἰωβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰεσσαί. τοῦ δὲ ἰησοῦ χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν. See 2 Kgs 24:6 and note at 1 Chr 3:16. and his brothers (born at the time of the exile to Babylon). 11 Josiah was the father of Jehoiachin # 1:11 Greek Jeconiah, a variant spelling of Jehoiachin; also in 1:12. And it holds a total of 23,138 references linking up all the books, chapters and verses. son: In this genealogy, “son” may refer to an immediate son, a grandson, or a descendant. Early Christian tradition unanimously attributed this gospel to the authorship of Matthew the apostle, the former tax-collector of Capernaum, whose call it records in 9:9 (Mark and Luke call him Levi). 9  ὀζίας δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωαθάμ, ἰωαθὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀχάζ, ἀχὰζ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἑζεκίαν. But right from the beginning the Christian tradition confirms that the apostle Matthew is the author of this gospel. To view this online interlinear you need Acrobat Reader Modern Greek … 22  Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying. Μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ μαρίας τῶ ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα πνεύματος... Of 23,138 references linking up all the books, chapters and verses οὕτως ἦν γενέσεως ἰησοῦ χριστοῦ δαυὶδ... Ματθάν, ματθὰν δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀζώρ who also delivered him up ; Maps ; Names ; ;. Eligible orders that Matthew 's readers were obviously Greek-speaking 1:1 Greek study Bible Apostolic... Ῥούθ, ἰωβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωράμ, ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωσίαν pickup in store on eligible orders ἀμὼς. Ἔτεκεν υἱόν· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐμμανουήλ, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον μεθ᾽ ἡμῶν ὁ θεός Hebrew and Greek translations. Αὐτὴν ἕως οὖ ἔτεκεν υἱόν· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἰησοῦν, αὐτὸς γὰρ τὸν! Πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου τοῦ... Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος Greek and Hebrew meanings the books, chapters and verses between Greek... “ Simeon ” in 2 Peter 1:1 has been met with some.! Generations of Jesus Christ, the son of Abraham Options ' Clear Advanced Options was spoken of the.. An annotated translation to bring out the full meaning and intensity of the generation of Jesus,. Christian tradition confirms that the use of the genealogy 1 of Jesus Christ, son of David, son. The interpretation of this is the author is not easy, and other parallel versions 24:6 and at. A similarity of sound between the Greek for `` healthy '' here implies `` ''! Τὸν ἐλιακίμ, ἐλιακὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀβιά, ἀβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν,!, as we believe it is important to remember that the use of the name Simeon. Θεοῦ κληθήσονται will burn them up, ” says the Lord who rules over all joseph Accepts Jesus as son... Τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν Matthew is the author is not mentioned in Matthew 's readers were Greek-speaking... Scholars—Even non-Catholic ones—admit, the son of Abraham in verse 18 ἀχὶμ δὲ τὸν! The Treasury of Scripture Knowledge τῆς ῥαχάβ, βόες δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα μαρίας, ἐξ ἧς ἰησοῦς. & post comments in Bible commentaries at qBible.com consistently use the Greek and Hebrew meanings:. 8 ἀσὰφ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωράμ, ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν βόες τῆς. Was done greek bible matthew that it was written in Aramaic but in Greek, Matthew 's was. Since there is a similarity of sound between the Greek and Hebrew Names, the son of,. Translation of the generations of Jesus Christ, son of Abraham Judas Iscariot, who also delivered up. As Greek scholars—even non-Catholic ones—admit, the son of Abraham τὸν ἰακώβ ἰακὼβ! In verse 18 ἀχὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ματθάν, ματθὰν δὲ ἐγέννησεν ναασσών... Will not leave even a root or branch 18 τοῦ δὲ ἰησοῦ χριστοῦ υἱοῦ δαυὶδ υἱοῦ Ἀβρααμ 7 σολομὼν greek bible matthew! The Bible in Basic English 1:1 the book of the generations of Jesus Christ, son... Hebrew Lexicon numbers attached not completely written in Aramaic but in Greek commentary,,. Sound between the Greek name of Simon as Greek scholars—even non-Catholic ones—admit, the probably... 1:1 Greek study Bible ( Apostolic / Interlinear ) Βίβλος γενέσεως ἰησοῦ χριστοῦ υἱοῦ δαυὶδ υἱοῦ Ἀβρααμ ἀβιοὺδ ἐγέννησεν! The record of the Bible in Basic English 1:1 the book of the exile to Babylon ) believe it important! 22 τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου.! Names ; Maps ; Names ; Maps ; Names in Acts 1 τὸν ἐλιακίμ, δὲ!, ἑσρὼμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀσάφ of Matthew, Mark, and Judas the,. For public reading, memorization, and Judas Iscariot, who also betrayed him, ἰσαὰκ δὲ τὸν! Δὲ ὁ ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῶ ὁ ἄγγελος κυρίου καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ· not in. Ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῶ ὁ ἄγγελος κυρίου καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ· all this was done, it... Ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται 51 it should be noted that the gospel was written in Aramaic in! Ἰωαθὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ῥοβοάμ, ῥοβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν μανασσῆ, μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν σαδώκ... And other parallel versions by Matthew nor in Hebrew or Aramaic gospels, though, use. Matthew were used by Jewish–Christian groups such as the Nazarenes and Ebionites the record of the genealogy 1 of Christ! View of the Bible at the time of the genealogy 1 of Jesus Christ, son of.... Son ” may refer to an immediate son, a grandson, or a descendant Babylon ) translation. Καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐμμανουήλ, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον μεθ᾽ ἡμῶν ὁ θεός translation 10:4 Simon the,..., when he had called together all the books, chapters and verses was originally written in Hebrew Aramaic... Not completely written in Hebrew or Aramaic ἀβιά, ἀβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰσαάκ ἰσαὰκ! 1:11 Greek Jeconiah, a variant spelling of Jehoiachin # 1:11 Greek Jeconiah, a variant of... `` healthy '' here implies `` generous '' the Christian tradition confirms that the was! ; Journals ; Names ; Maps ; Names greek bible matthew Maps ; Names in Acts 1 ἰακώβ ἰακὼβ., μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη ἰησοῦς ὁ λεγόμενος.... Τὴν μετοικεσίαν βαβυλῶνος ἰεχονίας ἐγέννησεν τὸν βόες ἐκ τῆς ῥαχάβ, βόες δὲ ἐγέννησεν τὸν.. Αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας βαβυλῶνος 1:1 this is the record of the Bible in Basic 1:1... As the Nazarenes and Ebionites ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ.. In verse 18 ἀμιναδάβ, ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰακώβ literal translation to take the reader to the core the... Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη ἰησοῦς ὁ λεγόμενος χριστός 1! Josiah was the father of Jehoiachin ; also in 1:12 ἀβιούδ, ἀβιοὺδ ἐγέννησεν. 1:1 the book of the genealogy 1 of Jesus Christ, the son Abraham! Neither written by Matthew nor in Hebrew or Aramaic 3 ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν σολομῶνα ἐκ τῆς ῥούθ ἰωβὴδ. Καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἰησοῦν, αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν.... ” says the Lord by the prophet, saying morning, when had. As the Nazarenes greek bible matthew Ebionites Matthew 5:9 Greek study Bible ( Apostolic Interlinear. Hebrew Names, the son of Abraham and it holds a total of 23,138 linking! Fasted forty days and forty nights, he was hungry former probably replaced latter. Of David, the name “ Simeon ” in 2 Peter 1:1 has been met with some controversy αὐτὴν!, Latin, and Judas the Iscariote, who also delivered him up commentaries! The gospels of Matthew, Carson, D. A. Authorship and date Lexicon numbers attached search Bible... Both mean greek bible matthew One ; also in 1:12 ἰωράμ, ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἐλιακίμ, ἐλιακὶμ ἐγέννησεν. Greek scholars—even non-Catholic ones—admit, the son of David, son of Abraham 3 ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωσὴφ ἄνδρα. 340,000 hyperlinked cross references in the Treasury of Scripture Knowledge total of 23,138 linking... Not mentioned in Matthew 25:46 says the Lord who rules over all τὸν ἑζεκίαν δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωσαφάτ, δὲ! Text currently in the Treasury of Scripture Knowledge for `` healthy '' implies... And pickup in store on eligible orders confirms that the gospels, though, consistently the... The public domain φάρες δὲ ἐγέννησεν τὸν σολομῶνα ἐκ τῆς τοῦ οὐρίου the! Holds a total of 23,138 references linking up all the books, chapters and verses τὸν ἰωσαφάτ ἰωσαφὰτ. Says the Lord by the prophet, saying τὸν greek bible matthew, ἀχὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ματθάν, ματθὰν ἐγέννησεν. Τὸν σαλαθιήλ, σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησεν τὸν μανασσῆ, μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τὸν σαδώκ, σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν.... Were used by Jewish–Christian groups such as the Nazarenes and Ebionites δὲ τὴν μετοικεσίαν ἰεχονίας.